Dubai

Chhiùng Wikipedia lòi

Dubai (Â-là-pak-vùn: دبيّ) he Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ngìn-khiéu chui-tô ke Thai-kûng-koet, chhiùng mien-chit sông kie-son he ki Abu Dhabi chṳ̂-heu thi-ngi thai Thai-kûng-koet. Thit pai sṳ yi̍t he Â-là-pak lièn-ha̍p Thai-kûng-koet chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Chûng-tûng thi-khî ke kîn-chi lâu kîm-yùng chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dubai siông-koân ke tóng-on.