跳至內容

Fó-sân-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Fó-sân-tó.

Fó-sân-tó (火山島), ya chhṳ̂n-vì Kô-tó (High Island), he yù yî hói-tái Fó-sân phun-fat heu, yùng ngâm, Fó-sân-fôi tén phun-fat-vu̍t tôi-chit hìn-sṳ̀n ke tó-yí. Fó-sân tó ke mien-chit yit-pân tû put-thai, chit yû tân ke ke Fó-sân tó, ya-yû Khiùn-tó sṳt ke Fó-sân