Fôn-hí

Chhiùng Wikipedia lòi

Fôn-hí (歡喜) he yit chúng chhìn-si, péu-hien ngìn sîm-lî chhong-thai hó. Fôn-hí ke ngièn-yîn khó-nèn he khien-không, ôn-chhiòn, oi-chhìn tén tén. Fôn-hí yit-pân yung seu lòi péu-hien chhut-lòi.