跳至內容

Fu̍k-fa̍t-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Fu̍k-fa̍t-chiet he yit-ke sî-fông ke tshung-yeu tsiet-ngit, tshai mî-ngièn tshùn-fûn ngie̍t-yèn tsṳ̂-heu thi-yit ke lî-pai-ngit. Kî-tuk-thù ngin-vì fu̍k-fa̍t-chiet siong-tsṳ̂n tshùng-sên lâu hî-mong, vi-liáu ki-ngiam Yâ-sû kî-tuk yî kûng-ngièn sâm-sṳ̍p to sâm-sṳ̍p-sâm tsṳ̂-kiên pûn tâng-sí tshai sṳ̍p-sṳ-ka tsṳ̂-heu thi-sâm thiên fu̍k-fa̍t ke ngit-tsṳ́.