Genghis Khan

Chhiùng Wikipedia lòi

Genghis Khan (Mùng-kú-ngî: Činggis Qayan, Чингис Хаан,1162-ngièn1227-ngièn 8-ngie̍t 25-ngit),he Mùng-kú Ti-koet thien-kî-chá、sṳ-kie li̍t-sṳ́ sông khiet-chhut ke Kiûn-sṳ thúng-soi. Miàng Temujin.


Sên-phìn生平[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Temujin nú-li̍t chṳ̂-ha, kí ke phu-chhu̍k chai-chhṳ khiòng-sṳn hí-lòi. Temujin chú-yeu he thûng-ko kói-pien kiûn-chhui thí-chṳ tha̍t-tó khiòng-sṳn ke, kiûn-sṳ phî ngiàm-kiet thiâu-sién, pin chin yit-phu ngiên-kiu kiûng-chien ke sṳ́-yung. Temujin heu-lòi tá-phai kí thi̍t-tui ke Thap-thap phu-chhu̍k, chhai kûng-ngièn 1206-ngièn, Temujin thúng-yit Mùng-kú chhó-ngièn ke chung phu-chhu̍k. Liá-he Mùng-kú Ti-koet ke khôi-sṳ́. Mùng-kú-ngìn hiong-ngoi khok-chông, liu̍k-siu̍k sêu-me̍t liáu hí-tô koet-kâ, pin sâm-chhṳ chin-kûng sî-ha, hàn lau-ko Van-lî Chhòng-sàng kûng-ham Pet-kîn.