Hàng-thung thien-fa

Chhiùng Wikipedia lòi
Hàng-thung Thien-fa.

Hàng-thung Thien-fa, kién-chhṳ̂n "Sú-kî" (手機), he cho-tet chhai pí-káu kóng fam-vì nui sṳ́-yung ke Thien-fa, lâu ku-thin thien-fa siông-tui. 1990 ngièn-thoi chûng-khì yî-chhièn ka-chhièn ngo-kui, chṳ́-yû khi̍t-séu phu-fun kîn-chi sṳ̍t-li̍t káu-kâ ke ngìn chhòi-nèn mâi-hâ. 1990 ngièn-thoi heu-khì thai-puk kong-ka, kîm-ha yí-kîn sṳ̀n-vì hien-thoi-ngìn ngit-sòn put-khó khiet-thet ke thien-chṳ́ yung-phín chṳ̂-yit.