Hi-kôn Yì-chhṳ̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Hi-kôn Yì-chhṳ̍t.

Hi-kôn Yì-chhṳ̍t (Organ transplant) he chiông yit-ke ke-thí ke mêu-yit Hi-kôn cháng-thí fe̍t phu-fun thi chón-yì to nang yit-ke thí (fe̍t pún-thí ke nang yit-vi-tsì, yì chhṳ-thí phì-fû yì-chhṳ̍t) ke ko-chhàng. Khì muk-tit he yung-lòi chhṳ kiûng-thí ke vàn-hó, khien-chhiòn ke Hi-kôn thoi-thoi sún-fái ke fe̍t kûng-nèn sóng-sṳt ke Hi-kôn. Thì-kiûng Hi-kôn ke yit-fông vì Hi-kôn yì-chhṳ̍t ke kiûng-thí, cho-tet he chhai-sṳ ke ngìn, ya cho-tet he kông-kông ko-sṳ̂n ke ngìn. Chiap-su Hi-kôn ke yit-fông vì Hi-kôn yì-chhṳ̍t ke su-chá.

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tûng-fông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sî-fông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]