Hiong-gong haak-gaa-faa

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Hiong-gong haak-gaa-faa" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"香港客家話" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Hiong-gong haak-gaa-faa heh Hiong-gong Sin-geh yin-gi-min si thaai min-hai zi yit geh Haak-gaa-ngin si-yung. Yin-wui Hiong-gong geh Haak-gaa-ngin du zaap zung hiong Sin-geh, yu ho-yi haam zu Sin-geh Haak-gaa-faa. Cang wui Hiong-gong dai ngi thaai hon-yi hai fong-ngien. Hiong-gong haak-gaa-faa fun-phu zi Gong, Giu, Sin-geh gok khi. Thet-phit zaap-zung yi saan-fung khaau doh geh Sin-geh dung, yi Sin-geh dung gang yit thu heh Haak-gaa zung-sim-khi geh zu saang phu-fan. Cit-sip nen-theui fui-ci haau doh Haak-gaa-ngin maau gong zi-gaa geh faa. Zin yung Gong-fu-faa/Hiong-gong Yit-yi.