Hon-khek

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hak-kâ-ngî Pha̍k-fa-sṳ pán-pún. / 參詳客家語白話字版本
Liá-piên "Hon-khek" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢劇" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Hon-khek (yu tsiang Gong-dung hon-khek) heh yit chung tsin-thung Haak-gaa hi-khek, yu heh Haak-gaa-ngin ui khon geh ngi-sut-phin chung chi yit. Gaai khek chung chi-yew liu-hang yi Gong-dung dung-phu geh Haak-gaa thi-khi. Heung Hon-khek gong geh faa heh leui-tsi Chung-yen geh Phu-thung-faa.