Hon-khia̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Liá-piên "Hon-khia̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢劇" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Hon-khia̍k (ya chhṳ̂n Kóng-tûng Hon-khia̍k) he yit chúng chhòn-thúng Hak-kâ hi-khia̍k, ya he Hak-kâ-ngìn oi khon ke ngi-su̍t phín-chúng chṳ̂ yit. Kâi khia̍k-chúng chú-yeu liù-hìng yî Kóng-tûng tûng-phu ke Hak-kâ thi-khî, yên Hon-khia̍k kóng ke fa he lui-sṳ̂ Chûng-ngièn ke phú-thûng-fa.