跳至內容

Hak-kâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Hak-kâ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"客家" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Hak-kâ
客家
Chúng Ngìn-khiéu
Chhiòn sṳ-kie yok-yû 3500-4000 van-ngìn.
Fûn-phu Thi-khî
Chûng-koet (Kông-sî, Kóng-tûng, Fuk-kien, Kóng-sî), Thòi-vân, Hiông-kóng, Mâ-lòi-sî-â, Sîn-kâ-po, Yin-nì, Thai-koet, Kampuchea
Ngî-ngièn

Hak-kâ-ngî, tông-thi koet-kâ fe̍t-chá thi-khî ke ngî-ngièn.

Chûng-kau Sin-ngióng

Thai-phu-fun he Thai-sṳ̀n Fu̍t-kau, Yî-kau, Tho-kau, Mìn-kiên sin-ngióng, Kî-tuk-kau. Siông-tui séu-su ke khì-thâ Chûng-kau ngìn-khiéu.

Siông-koân Chúng-chhu̍k

Khì-thâ Hòn-chhu̍k, Tshiâ-tshu̍k

Hak-kâ thú-lèu.

Hak-kâ (客家) he Hòn Mìn-chhu̍k tái-hâ ke yit-kî mìn-he, chú-yeu kî-chhu chhai Fuk-kian sî-nàm, Kóng-tûng yî-khi̍p Kông-sî. Chhai Thòi-vân yî-khi̍p Tûng-nàm-â ya-yû put-séu.