Liuk-tôi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liuktoi Hakka.svg

Liuk-tôi(六堆) he hí-sṳ chhai Thòi-vân Chû Yit-kui Sṳ-khien (朱一貴事件) fat-sâng heu, ngièn-lòi fu-sit Chhèu-chû-fú (潮州府) ke Chṳ́n-phìn-yen (鎮平縣), Chhàng-hiông-yen (程鄉縣), Phìn-yén-yen, Thai-phû-yen lâu Thîn-chû-fú (汀州府) ke Yún-thin-en, Vú-phìn-yen, Song-hòng-yen kok-yen ke Hak-kâ tá-nà-ngìn, chhai Hâ-thâm-súi-hâi (下淡水溪) ke tûng-phién lièn-ha̍p Hak-kâ 13 thai-chông lâu 64 séu-chông chû-sṳ̀n ke chhṳ-ví chû-chṳt.

Yîn-vi 1895-ngièn chhâm-kâ fán-khong Ngit-pún ke Yet-vi Chan-chên (乙未戰爭) hî-sên pûn kié-san. Liuk-tôi he Yu-tôi (右堆), Chó-tôi (左堆), Chhièn-tôi (前堆), Heu-tôi (後堆), Chûng-tôi (中堆), Siên-fûng-tôi (先鋒堆).