Nàm-thèu-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Nàm-thèu-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南投" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî.

Nàm-thèu-yen chhai Thòi-vân chûng-phu, he Thòi-vân vì-yit mò kho-hói ke-yen. Pún-yen kin-nui ngièn-chhu-mìn yû Thai-ngâ-chhu̍k, Pu-nùng-chhu̍k, Tsou-chhu̍k khi̍p Thao-chhu̍k. Nàm-thèu-yen he Thòi-vân chui-kô fûng Ngiu̍k-Sân khi̍p chui-chhòng hò-liù ke ngièn-thèu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]