Phìn-tûng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Phìn-tûng-yen ke thi-phêu.

Phìn-tûng-yen tshai Thòi-vân chui nàm-tôn, ya-he Thòi-vân sî-phu nàm-pet chui ha̍p-tshòng ke yen-fun, thi-tshú ngie̍t-tai thi-khî, fu-yû ngie̍t-tai fûng-tshìn. Phìn-tûng-yen kin-nui ke Khén-tên Koet-kâ Kûng-yèn he Thòi-vân thi-yit tsho Koet-kâ Kûng-yèn, thùng-sṳ̀ ya-he khi̍t fu-sṳn miàng ke kôn-kông kín-tiám. Phìn-tûng-yen sán-ngia̍p song yû nùng-tsok-vu̍t, ǹg-ngia̍p, than khiun-ngièn lòi thai-li̍t tshûi-thung kôn-kông sán-ngia̍p khi̍p het tsṳ̂n-tsû yí-kîn sṳ̀n-vì Phìn-tûng-yen chui-khí thoi-péu-sin ke thi̍t-sán.

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phìn-tûng-yen mien-tsit thai-yok yû lióng-tshiên tshit-pak tô phiàng-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]