Hèn-chhûn-chṳ́n

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâm-vân-hiông

Henˇ-cunˊ-zenˋ he toiˇ vanˇ pinˇ dungˊ ien xiˊ namˇ pu ge idˋge zenˋ.

lid siˋ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ti liˊ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hangˇzen kiˊvedˋ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

gau iogˋ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ginˊji[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

gauˊtungˊ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

vunˇfa lauˊfungˊginˋkiˊ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

camˊkauˋ vunˇhienˋ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngoi pu lienˇ giedˋ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]