Kô-hiùng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kô-hiùng-sṳ
高雄市
Kaohsiung attractions.jpg
Flag of Kaohsiung City.svg Emblem of Kaohsiung City.svg
tshong-khóng
hàng-tsṳn khî lui-phe̍t
khî-va̍k 38區
tsúng mien-tsit 2947.6159 km2
thòi-vân ke 4
tsúng ngìn-khiéu 2,778,835 ngìn
thòi-vân ke 2
ngìn-khiéu me̍t-thu 942.74 ngìn/km2
thòi-vân ke 9
sṳ̀-khî UTC+8
thien-fa khî-ho 07
yû-tsṳn phiên-ma 800-852
thi-lî
tsúng mien-tsit 2947.6159 km2
hi-hèu
Kô-kiùng-sṳ

Kô-hiùng-sṳ (高雄市) he Thòi-vàn thi-ngi-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke nàm-fông, ngìn-khiéu thai-yok 277 van. Kô-kiùng yû Thòi-vàn chui-thai ke hói-kóng, hàn-yû yit-ke kuet-chi kî-chhòng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kô-hiùng-sṳ hàng-chṳn-khî thú-thi mien-chit khiung 2947.6159 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng kô-sân thú-thi mien-chit cham 1555.0398 phìn-fông kûng-lî (52.78%), khiu-lîn lâu phìn-ngièn thú-thi mien-chit cham 1391.2273 phìn-fông kûng-lî (48.22%); kô-sân-khî Thò-ngièn-khî mien-chit 928.98 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn-sṳ mien-chit sâm-fûn chṳ̂-yit; chhiòn-sṳ cham chhiòn-koet chúng mien-chit 8.14% (yok sṳ̍p-ngi fûn chṳ̂-yit). Hói-ngan-sien fông-mien, Kô-hiùng-sṳ sî-ak Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm lìm Pâ-sṳ Hói-hia̍p. Sî-pan phu vì Chhûng-chit phìn-ngièn thi-hìn, tûng-pan phu chú-yeu vì sân-khî, fam-vì yèn-chhûn chṳ Ngiu̍k-sân; chhai sṳ-khî phu-fûn kú-sân hói-ngan ke su-sân, chó-yàng tûng-chet ke Pan-phîn-sân, yî-khi̍p tûng-nàm phu ke Fung-sân khiu-lîn, khì-chûng Chhèu-sân lâu Pan-phîn-sân kai yîn Sân-fû-tsiau lùng-hí yì hìn-sṳ̀n.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

2010 ngièn Kô-hiùng yen-sṳ ha̍p-pin kói-chṳ heu, ngièn-pún Kô-hiùng-sṳ ke 11 khî thùng ngièn-pún Kô-hiùng-yen ke 27 hiông, chṳ́n, sṳ, khiung ha̍p-cho 38 khî, 651 lî, 17,333 lìn.

  • Chúng ngìn-khieú 30 van î-song: Fung-sân, Sân-mìn.
  • Chúng ngìn-khieú 15 zṳ 20 van: Chó-yàng, Chhièn-chṳ́n, Nàm-chṳ̀, Lìn-ngá, Seú-kóng.
  • Chúng ngìn-khieú 10 zṳ 15 van: Kú-sân, Thai-liàu.
  • Chúng ngìn-khieú 5 zṳ 10 van: Kông-sân, Ìn-vû, Lìm-yèn, Lu-chuk, Sîn-hîn.
  • Chúng ngìn-khieú 1 zṳ 5 van: Niâu-chhiùng, Thai-su, Mî-nùng, Khièu-theù, Kì-sân, Chṳ̀-kôn, Thai-sa, Kâ-tin, Yen-sàu, Fù-nui, Â-lièn, Kì-lâ, Chhièn-kîm, Yàm-thàng, Mì-tò, Nui-mùn, Yún-ôn, Liuk-kûi, Chham-lìm.
  • Chúng ngìn-khieú 5,000 zṳ 1 van: Thièn-liàu, Kap-siên.
  • Chúng ngìn-khieú 5,000 î-ha: Thò-ngièn, Meu-lìm, Namasia.

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-lièn mióng[phiên-siá | 編寫原始碼]

模板:Kô-hiùng-sṳ