Kô-hiùng-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kô-kiùng-sṳ
Kô-kiùng-sṳ

Kô-hiùng-sṳ fe̍t-tsá Kô-kiùng-sṳ (高雄市) he Thòi-vàn thi-ngi-thai ke sàng-sṳ, chhai-vi Thòi-vàn ke nàm-fông, ngìn-khiéu thai-yok 152 van. Kô-kiùng yû Thòi-vàn chui-thai ke hói-kóng, hàn-yû yit-ke kuet-chi kî-chhòng.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Kô-hiùng-sṳ hàng-chṳn-khî thú-thi mien-chit khiung 2947.6159 phìn-fông kûng-lî, khì-chûng kô-sân thú-thi mien-chit cham 1555.0398 phìn-fông kûng-lî (52.78%), khiu-lîn lâu phìn-ngièn thú-thi mien-chit cham 1391.2273 phìn-fông kûng-lî (48.22%); kô-sân-khî thò-ngièn-khî mien-chit 928.98 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn-sṳ mien-chit sâm-fûn chṳ̂-yit; chhiòn-sṳ cham chhiòn-koet chúng mien-chit 8.14% (yok sṳ̍p-ngi fûn chṳ̂-yit). Hói-ngan sien-fông mien, Kô-hiùng-sṳ sî-ak Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm-lìm Pâ-sṳ Hói-hia̍p. Sî-pan phu vì Chhûng-chit phìn-ngièn thi-hìn, tûng-pan phu chú-yeu vì sân-khî, fam-vì yèn-chhûn chṳ Ngiu̍k-sân; chhai sṳ-khî phu-fûn kú-sân hói-ngan ke su-sân, chó-yàng tûng-chet ke Pan-phîn-sân, yî-khi̍p tûng-nàm phu ke Fung-sân khiu-lîn, khì-chûng Chhèu-sân lâu Pan-phîn-sân kai yîn Sân-fû-tsiau lùng-hí yì hìn-sṳ̀n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[編寫]

Tsṳn-tshṳ[編寫]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫]

Ngoi-lièn mióng[編寫]