Hò-ngièn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-ngièn-sṳ

Hò-ngièn-sṳ he Kóng-tûng-sén tûng-pet-tôn Khiu-lîn Hak-kâ-ngìn thi-tai, nàm-tôn lim Fi-tsû-sṳ, tûng-tôn lim Mòi-chû-sṳ, pet-tôn he Kông-sî-sén. West he Shâu-kûan-sṳ. Hò-ngièn-sṳ pûn Kîn-Kiú-Thiet-lu (Pet-kîn lòi-vông Kiú-liùng) lau Kóng-Mòi-Sân-Thiet-lu (Kóng-chû kîn-ko Mòi-chû hi Sân-Thèu) só kon-tshôn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

「Van-Liu̍k-Fù」(Sîn Fûng-Kông Súi-Khù)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]