Mòi-kông-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Mòi-kông-khî
Mòi-kông-khî

Mòi-kông-khî (梅江區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Mòi-chiu-sṳ ke vì-yit Sṳ-hot-khî, tshai Kóng-tûng-sén tûng-pet phu, he Mòi-chiu-sṳ tsṳn-fú só-tshai thi, he Mòi-chiu-sṳ tsṳn-tshṳ, kîn-tsi, vùn-fa lâu kâu-thûng ke chûng-sîm. Tûng-piên, pet-piên yî-khi̍p sî-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-yen siông-lìn, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Fûng-sun-yen siông-lìn. Tsúng mien-tsit he sâm-pak ngi-sṳ̍p-sâm phìn-fông kûng-lî. 2004-ngièn fu-sit ngìn-khiéu he 30.61van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]