Liùng-chhôn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Liùng-tshôn-yen)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Liùng-tshôn-yen (龍川縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Hò-ngièn-sṳ só kón-hot ke Yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]