Ńg-fà-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Ńg-fà-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"五華縣" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Ńg-fà-yen

Ńg-fà-yen tshai Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet-phu, su̍k-yî Mòi-chiu-sṳ kón-hot. Tûng-piên lâu Kóng-tûng-sén Fûng-sun-yen siông-lìn, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Ket-sî-yen siông-lìn, Liu̍k-hò-yen siông-lìn, sî-piên lâu Kóng-tûng-sén Tsṳ́-kîm-yen, Tûng-ngièn-yen, Liùng-tshôn-yen siông-lìn,pet-piên lâu Kóng-tûng-sén Hîn-nèn-sṳ siông-lièn, tsúng mien-tsit he 3226 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ngìn-khiéu he 119-van, Yen-tsṳn-fú tsu-thi tshai Súi-tshài-tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-tshu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]