Yòng-kông Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Yòng-kông Kô-sîn Kî-su̍t Sán-ngia̍p Khôi-fat-khî (陽江高新技術產業開發區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Yòng-kông-sṳ só kón-hot ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]