跳至內容

Nàm-hiùng-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Nàm-hiùng-sṳ (南雄市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Shâu-kûan-sṳ só kón-hot ke Yen-kip-sṳ.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]