跳至內容

Kông-mùn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kú-têu Vûn-chhièn.

Kông-mùn-sṳ (江門市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén chûng-nàm-phu ke yit-ke Thi-kip-sṳ, thi-chhú Chû-kông Sâm-kok-chû sî-phu. Kông-mùn-sṳ mien-chit 9541 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 412.64 van-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]