Mòi-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Mòi-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"梅縣" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
Mòi-yen tshôi Kóng-tûng sén ke tông-pet phu. Thi tshù tông-kîn 115*18' tshi 116*26', pet-vúi 23*23' tshi 24*56'. Fu-khiun hiong tông he Thai-phu, tshôi pet-piên he Tsiâu-liâng, tshôi sî-pet sî-nàm lâu tûng-nàm fûn phie̍t he Phìn-yén, Hîn-nìn, Fûng-sun kí yen. Tsiap-khiun he Fuk-ken sén ke káu-kai piên. Mɔi11 - jɛn53 tsʰɔi33 kɔŋ31 - tuŋ33 sɛn3153 tɔŋ33 - pɛt3 pʰu53 . tʰi53 tsʰu11 tɔŋ33 - kin33 115 * 18 ' tsi53 116 * 26 ', pɛt3 - ʋui31 23 * 23 ' tsi53 24 * 56 '.

fu53 kʰiun53 hiɔŋ53 tɔŋ3353 tʰai53 pʰu53 , tsʰɔi33 pɛt3 piɛn3353 tsiau33 liaŋ33 , tsʰɔi33 si33 - pɛt3 si33 - nam11 lau33 tuŋ33 - nam11 fun33 pʰiɛt553 pʰin11 - jɛn31 , hin33 - nin11 , fuŋ33 - sun53 ki31 jɛn53 . tsiap3 kʰiun5353 fuk3 - kɛn53 sɛn3153 kau31 kai53 piɛn33 .

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mɔi11 - jɛn53

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsoi 2007 nen Moi-yen yeu lok-sip maan ngin tsu. Li-gi Fui-ngui Faa-kiaau thung Heung-kong, Aau-mun, Thoi-van thung-paau kung yeu phaat-sip maan ngin. So-yi hai Kong-tung-sen tsut-miang ge 'Faa-kiaau tsi heung'. (Tshôi ngi-làng-làng-tshit nèn Mòi-yen yû luk-sˈip man ngìn tshu. Lí-kî hói-ngoi fà-khiàu thùng Hiông-kóng, Au-mùn, Thòi-vân thùng-pâu khung yû pat-sˈip man ngìn. Só-yí he Kóng-tûng sén tshut-miàng ke 'fà-khiàu tsṳ̂ hiông.)

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hak-kâ-fa

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsut-miang ngien-vut ge heung-ha[phiên-siá | 編寫原始碼]

  • Chong Kok-Wang (Chông Koet-yìn) 張國榮
  • Li Mang (Lì/Lài Mìn) 黎明
  • Ta Sin 他信(Hiû Tha̍t-sîn 丘達新; Thai-koet-fa he "Thaksin Shinawatra"), Thaai-kok faa-kiaau
  • Hau Haau-Yen (Hèu Hau-hièn) 侯孝賢
  • Yap Kim-Yang (Ya̍p Kiam-yîn) 叶剑英