Fu̍t-sân-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Fu̍t-sân-sṳ (佛山市) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén chûng-nàm-phu ke yit-ke Thi-kip-sṳ, thi-chhú Chû-kông Sâm-kok-chû puk-thi, tûng-kîn 113°06', pet-vúi 23°02', Chû-kông súi-hì chûng ke sî-kông, pet-kông khi̍p khì chṳ̂-liù kon-chhôn chhiòn-kin. Tûng-vá Kóng-chiu, khî-lì Kóng-Àu lióng-khî yok yit-pak kûng-lî. Fu̍t-sân-sṳ Hì-hèu vûn-fò, yí-liòng chhûng-chiuk, chhṳ-kú chhiu-he fu-hiông. Fu̍t-sân-sṳ ke sòng-chhu ngìn-khiéu 580.03 van-ngìn (2005-ngièn su-kí).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]