跳至內容

Liùng-mùn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Liùng-mùn-yen (龍門縣) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Fi-chiu-sṳ só kón-hot ke Yen.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]