跳至內容

Mén-sî pat-thai-kôn

Chhiùng Wikipedia lòi

Mén-sî pat-thai-kôn fe̍t-chá ham-cho Chhòng-tîn pat-thai-kôn, he tui kú-thoi Tîn-chû-fú (汀州府) 8 ke yen chui yù thoi-péu ke 8 ke thi̍t-sán, pâu-koat Chhòng-tîn theu-fú-kôn, Lièn-sàng thi-koâ-kôn, Yún-thin chhoi-kôn, Song-hòng lò-pe̍t-kôn, Vú-phìn chû-tám-kôn, Mìn-hâi ngiuk-phú-kôn, Nèn-fa ló-chhú-kôn lâu Chhîn-liù sún-kôn.