Thòi-vân Hak-kâ-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòi-vân Hak-kâ vùn-fa chhung-tiám fat-chán-khî.

Thòi-vân Hak-kâ-ngìn, Thòi-vân thi-ngi thai chhu̍k-khiùn, vi khí-yû Hak-kâ hiet-thúng ke Thòi-vân-ngìn. Hak-kâ-ngìn ke mû-ngî vi Thòi-vân Hak-kâ-ngî, than-he chhai 1949-ngièn chṳ̂-heu, yîn-vi Koet-mìn-tóng chṳn-fú ke koet-ngî chṳn-chhet, put-séu Hak-kâ-ngìn heu-yí, tû kói-yung koet-ngî tông-cho mû-ngî. Kîn-kí thúng-kie, pan-su yî-song Hak-kâ-ngìn chú-si̍t vi Chṳ́n-phìn-yen (kîm-ha Chiau-liang-yen khi̍p Liu̍k-fûng-sṳ, chhiu-he kîm-ngit só-vi ke Si-yen-khiông khi̍p Hói-liu̍k-khiông ke ngièn-thèu.

Thòi-vân Hak-kâ-ngìn Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Phài-miàng Yen-sṳ Hak-kâ-ngìn Pí-li Ngìn-khiéu (Van-ngìn)
1 Sîn-chuk-yen 71.6% 36.7
2 Mèu-li̍t-yen 64.6% 36.3
3 Thò-yèn-yen 39.2% 78.5
4 Fâ-lièn-yen 31.7% 10.7
5 Sîn-chuk-sṳ 30.1% 12.5
6 Phìn-tûng-yen 23.7% 20.7
7 Thòi-tûng-yen 19.9% 4.6
8 Thòi-chûng-sṳ 16.4% 43.6
9 Thòi-pet-sṳ 16.4% 42.9
10 Nàm-thèu-yen 16.0% 8.4
11 Sîn-pet-sṳ 14.1% 54.9
12 Kô-hiùng-sṳ 11.6% 32.2
13 Kî-lùng-sṳ 10.0% 3.1
14 Kâ-ngi-sṳ 8.7% 2.4
15 Ngì-làn-yen 8.5% 3.9
16 Yùn-lìm-yen 8.1% 5.8
17 Kâ-ngi-yen 7.2% 3.9
18 Chông-fa-yen 5.7% 7.4
19 Thòi-nàm-sṳ 5.4% 10.1
20 Lièn-kông-yen 5.2% 0.1
21 Phàng-fù-yen 2.5% 0.2
22 Kîm-mùn-yen 1.5% 0.1