Hak-kâ chhoi

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Hak-kâ chhoi" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"客家菜" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Khieu-ngiuk

Hak-kâ chhoi he Hak-kâ-ngìn ke yím-sṳ̍t. Yîn-vi Hak-kâ chhu̍k-khiùn tô-tô chhiên-sái chhiâ kî-chhu fà-chûng, fà-nàm sân-thi thi-khî, lò-thung chhut-hon chṳ̂n-tô, sî-yeu pú-chhûng yàm-fûn chhòi-nèn vì-chhṳ̀ thí-li̍t, só-yî yím-sṳ̍t khièn-khièn tô-yù tô-yàm ke chhung khiéu-mi tshoi, hó-yung kok-kok fông-sṳt chhú-lî ko ke âm-chṳ chhoi-lui, sôn-chhoi, mòi-kôn-chhoi, kie-chhoi chok-vì sṳ̍t-chhòi ngi̍p-chhoi. Hak-kâ-ngìn khiùn-khiam khat-fú, chṳ́-yû chhai fûn-sóng hí-khin yen-lo̍k chhòi chái-sat sên-hiuk. Yû-miàng ke Hak-kâ chhoi chhiong-he sôn-chhoi chû-tú thông, mòi-kôn khieu-ngiuk, hàn-yû Hak-kâ yàm-kiê, vòng-chiú-kiê tén-tén. khì-chûng chui-khí thi̍t-set ke su̍k-yî "vòng-chiú-kiê".