Kâ-ngi-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kâ-ngi-sṳ

Kâ-ngi-sṳ vi-yî Thòi-vân sî-nàm-phu, Thòi-vân thi sṳ̍p-ńg thai tû-sṳ. Thi-tshu Kâ-nàm phìn-ngièn pet-tôn, tshiòn-kin pûn Kâ-ngi-yen fàn-vì, ngìn-khiéu ngi-sṳ̍p-tshit van. Kú-thoi miàng-è "Tsû-lò-sân".


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]