跳至內容

Kâ-ngi-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-ngi-yen

Kâ-ngi-yen chhai Thòi-vân sî-nàm-phu, thi-chhu Kâ-nàm phìn-ngièn, he chhung-yeu nùng-ngia̍p sán-khî. Kin-nui súi-li kien-sat khâm-chhṳ̂n vàn-phi, thú-thi phì-chong. Kîn-ko sṳ̀-thoi pien-chhiên, Â-lî-sân sṳ̀n-vì Thòi-vân chho̍k-miàng ke fûng-kín khî, yen-nui kien-yû su-ke kûng-ngia̍p khî.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu Fûng-kín-khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]