跳至內容

Thai-lìm-chṳ́n

Chhiùng Wikipedia lòi

Thai-lìm-tsṳ́n (大林鎮) he Thòi-vân Kâ-ngi-yen ke yit-ke tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]