Chông-fa-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Chông-fa-yen ke thi-phêu.

Chông-fa-yen chhai Thòi-vân chûng-sî phu, tûng-piên he Pat-kua sân-ma̍k lâu Nàm-thèu-yen chiap-chhiuk, sî-piên pîn-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm-piên lâu Yùn-lìm-yen vì kie, pet-piên yî Thai-tú-hâi lâu Thòi-chûng-yen vì kie. Thi-hìn song yî phìn-ngièn vì-chú, su̍k-yî Chông-fa phìn-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chông-fa-yen chui-chó yù Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn Babuza-chhu̍k kî-chhu.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]