Kiú-liùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kiú-liùng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"九龍" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Kiú-liùng

Kiú-liùng (九龍) he Hiông-kóng ke sâm-thai thi-khî tsṳ̂-yit, he tshù-liáu Hiông-kóng-tó yî-ngoi sṳ-khî ke tsú-yeu tsû-sṳ̀n phu-fun. Kiú-liùng pan-tó tûng-nàm-sî sâm-mien phî Vì-tô-li-â Kóng pâu-vì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshiùng 1860-ngièn Kiú-liùng pan-tó kot-ngiong pûn Yîn-kuet, khó-yî tshâm-kháu Hiông-kóng Yîn-tshṳ tshû-khì.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

|Kîn-kí 2001-ngièn Hiông-kóng ngìn-khiéu phú-tshà, Kiú-liùng ke ngìn-khiéu tsúng-su yû 2023979, tsam-hi tshiòn-kóng ngìn-khiéu 30.2%.