Kiú-liùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kiú-liùng九龍
Kiú-liùng he Hiông-kóng ke sâm-thai thi-khî tsṳ̂-yit, he tshù-liáu Hiông-kóng-tó yî-ngoi sṳ-khî ke tsú-yeu tsû-sṳ̀n phu-fun. Kiú-liùng pan-tó tûng-nàm-sî sâm-mien phî Vì-tô-li-â Kóng pâu-vì. 九龍香港三大地區之一,係除了香港島以外嘅市區主要組成部份。九龍版圖東南西三面被維多利亞港包圍。

Li̍t-sṳ́ 歷史[phiên-siá | 編寫原始碼]

UnionSquareview 20070829.jpg
Tshiùng 1860-ngièn Kiú-liùng pan-tó kot-ngiong pûn Yîn-kuet, khó-yî tshâm-kháu Hiông-kóng Yîn-tshṳ tshû-khì. 從一八六零年九龍版圖割讓分英國, 香港人

Ngìn-khiéu人口[phiên-siá | 編寫原始碼]

East Tsim Sha Tsui Hung Hom.jpg
Kîn-kí 2001-ngièn Hiông-kóng ngìn-khiéu phú-tshà, Kiú-liùng ke ngìn-khiéu tsúng-su yû 2023979, tsam-hi tshiòn-kóng ngìn-khiéu 30.2%. 根據二零零一年香港人口普查,九龍嘅人口總數有2,023,979(人),佔去總共人口30.2%。