跳至內容

Hiông-kóng-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Hiông-kóng-tó.
Nàm-kîn Thiàu-yok.

Hiông-kóng-tó (香港島), mien-tsit yok 78.40 phìn-fông kûng-lî, he pâu-hàm Kiú-liùng pan-tó, Sîn-kie tshai-nui Hiông-kóng ke tsú-yeu tsû-sṳ̀n phu-fun. Kì he Hiông-kóng Thai-yí-sân yî-ngoi thi-ngi thai tó-yí. Hiông-kóng-tó he Hiông-kóng khôi-fèu chui-tsó fat-tsán ke thi-khî, tó-song yû Hiông-kóng ke sông-ngia̍p lâu tsṳn-tshṳ tsûng-sîm. Yîn-koet tshṳ̍t-mìn-tsá chui-tshû kî-tshu ke thi-fông Vì-tô-li-â Sàng tshiu-tshai Hiông-kóng-tó pet-ngan. Hiông-kóng-tó lâu Kiú-liùng Pan-tó tsṳ̂-kiên ke hói-kóng yî Vì-tô-li-â ńg-vòng miang-miàng, tshṳ̂n-tso Vì-tô-li-â Kóng, he yî-tshièn tsin-tshut Hiông-kóng ke Mo-yi sòn-tsak thìn-phok ke kóng-héu. Hiông-kóng-tó song tsui-kô ke sân-fûng he Thai-phìn-sân, hói-pha̍t 554-mí.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]