跳至內容

Sâ-thièn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâ-thièn-khî, Hiông-kóng.
Sâ-thièn Sîn-sṳ-tsṳ́n.

Sâ-thièn-khî (沙田區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, mien-tsit yok 6,940 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Sâ-thièn-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 637,000-ngìn, he tshiòn-kóng ngìn-khiéu chui-tô ke khî-fun.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]