Kiú-liùng-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kiú-liùng-sàng-khî, Hiông-kóng.
HK Kowloon City District 2008.jpg

Kiú-liùng-sàng-khî (九龍城區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî ke khì-tsûng yit-khî, tshai-yî Kiú-liùng pan-tó, pet-mong Sṳ̂-é-sân, nàm-tsiap Vì-tô-li-â Kóng‎. Mien-tsit 1,000 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 380,000-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]