跳至內容

Thûn-mùn-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thûn-mùn-khî, Hiông-kóng.
Thûn-mùn-khî.

Thûn-mùn-khî (屯門區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, ya-he Hiông-kóng ngìn-khiéu chui-tô ke tshu-tshe̍t khî-vet tsṳ̂-yit. Mien-tsit 8,445 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 502,305-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]