Chhṳ̂m-súi-phu-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̂m-súi-phu-khî, Hiông-kóng.
Chhṳ̂m-súi-phu-khî全貌.

Chhṳ̂m-súi-phu-khî (深水埗區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî ke khì-tsûng yit-khî. Mien-tsit 948 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 353,550-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]