Vòng-thai-siên-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng-thai-siên-khî, Hiông-kóng.

Vòng-thai-siên-khî (黃大仙區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî chûng ke yit-ke hàng-tsṳn-khî, chhai Hiông-kóng Kiú-liùng pan-tó tûng-pet, mien-tsit 926 kûng-khín. Vòng-thai-siên-khî ngìn-khiéu yok 420,000-ngìn. Vòng-thai-siên-khî he tshiòn Hiông-kóng vì-thu̍k mò yèn-hói ke hàng-tsṳn-khî.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]