Kiú-liùng-tûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiú-liùng-tûng

Kiú-liùng-tûng (九龍東) he Hiông-kóng Li̍p-fap-fi thi-khî tshṳ̍t-sién ke sién-khî tsṳ̂-yit, tsṳ́-tsak Hiông-kóng Kiú-liùng tûng-mien ke thi-khî, fam-vì pâu-hàm Vòng-thai-siên-khî khi̍p Kôn-thòng-khî.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]