跳至內容

Tshiên-vân-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Tshiên-vân-khî, Hiông-kóng.
Tshiên-vân Sîn-sṳ-tsṳ́n.
Tshiên-vân Kien-tsuk-khiùn.
Tshiên-vân Sṳ-tsûng-sîm.
Tshiên-vân Hói-pin kûng-yèn yit-kín.

Tshiên-vân-khî (荃灣區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, tshai Hiông-kóng Sîn-kie ke nàm-phu, lâu Kiú-liùng siông-khî yok ńg kûng-lî, mien-tsit yok 6,070 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Tshiên-vân-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 290,000-ngìn.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]