跳至內容

Thai-pu-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-pu-khî, Hiông-kóng.
Thai-pu-khî
Thai-pu-khî

Thai-pu-khî (大埔區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî ke khì-tsûng yit-khî, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, tsúng mien-tsit yok 14,805 kûng-khín, he Hiông-kóng ke thi-ngi thai Hàng-tsṳn Khî-vet. Kîn-kí 2001-ngièn tsṳn-fú ke thúng-kie, Thai-pu-khî ke ngìn-khiéu yû 310,879 ngìn.

Hàng-tsṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]