Pet-khî (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
Pet-khî, Hiông-kóng.

Pet-khî (北區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tông-tsûng chui-pet ke khî-vet. Hiông-kóng lâu Chûng-koet Thai-liu̍k ke khì-tsûng sâm-thiàu piên-kin ko-kin thûng-tho (Vùn-kím-thu, Lò-fù, Sâ-thèu-kok) tû-tshai Pet-khî kin-nui; sî-mien lâu Ngièn-lóng-khî, nàm-mien lâu Thai-pu-khî siông-lièn. Pet-khî hàn-yû pâu-hàm Thai-phên-vân ke Kit-àu, Ap-chû tén-tén lì-tó. Kîn-kí 2001-ngièn tsṳn-fú ke thúng-kie, Pet-khî ke ngìn-khiéu yû 298,657 ngìn. Mien-tsit 13,731 kûng-khín.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]