跳至內容

Kôn-thòng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-thòng-khî

Kôn-thòng-khî (觀塘區) he Hiông-kóng Kiú-liùng chui tûng ke yit-ke fûn-khî. Mien-tsit he 1,130 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 587,000-ngìn, tshiòn Hiông-kóng ngìn-khiéu chui me̍t-si̍p ke thi-khî.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]