Kiú-liùng-sî

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiú-liùng-sî (九龍西) he Hiông-kóng Li̍p-fap-fi thi-khî tshṳ̍t-sién ke sién-khî tsṳ̂-yit, tsṳ́-tsak Hiông-kóng Kiú-liùng sî-mien ke thi-khî, fam-vì pâu-hàm Yù-tsiâm-vong-khî khi̍p Kiú-liùng-sàng-khî.

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]