Sâ-thèu-kok

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sâ-thèu-kok

Sâ-thèu-kok (沙頭角) he Hiông-kóng Sîn-kie chui tûng-pet tsṳ̂ Hak-kâ-ngìn thi-fông. Yî-tshièn he yit-ke ngìn-yên hîn-sṳn ke tshûn-tsông.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]