跳至內容

Vì-tô-li-â Kóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Vì-tô-li-â Kóng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"維多利亞港" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Vì-tô-li-â Kóng ya-kín
Vì-tô-li-â Kóng ngit-kín.

Vì-tô-li-â Kóng he Hiông-kóng-tó lâu Kiú-liùng pan-tó tsṳ̂-kiên ke hói-kóng. Kóng-fat súi-tshṳ̂m, thiên-yèn liòng-kóng.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]