Vì-tô-li-â Kóng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vì-tô-li-â Kóng ya-kín
Vì-tô-li-â Kóng ngit-kín.

Vì-tô-li-â Kóng he Hiông-kóng-tó lâu Kiú-liùng pan-tó tsṳ̂-kiên ke hói-kóng. Kóng-fat súi-tshṳ̂m, thiên-yèn liòng-kóng.

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
1841 nen, Yang-gok zim-leng Hiong-gong. Tsang zeng-fu thung Yang-gok tsim liaau 'Bak-ging thiu-yok' zi-hau, 1861 nen yit yet Yang gwan zim-leng Giu-lung Phun-du, si yet ziong Hiong-gong-du thung Giu-lung Phun-du zi gaan geh fui-gong, yi dong-si tsoi-wui geh Wai-doh-li-aa ni-wong gui miang giaau Wai-doh-li-aa-gong, heh gui miang zi-tsen, Tsang-tsiu wun-him giaau Zim-sa-zeui Yong-min waak-zeh Zung-mun. Leui-tsi tsang-fong zung yu Wai-doh-li-aa gung-yen, Wai-doh-li-aa saang (sen-tseui Si-waan hi du Thung-loh-waan yit thaai) thung-maai Wai-doh-li-aa Saan (Thaai-peng-saan) dang. 1841年,英國佔領香港。清政府同英國簽咗《北京條約》之後,1861年1月英軍佔領九龍半島,4月將香港島同九龍半島之間嘅海港,以當時在位嘅維多利亞女王改名叫維多利亞港,喺改名之前,清朝文獻叫尖沙咀洋面[7]或者中門[8]。類似情況重有維多利亞公園、維多利亞城(現在西環去到銅鑼灣一帶)同埋維多利亞山(Victoria Peak,即太平山)等。

Kîn-tsi Fat-tsán[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]