Sông-ngia̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
Sông-ngia̍p

Sông-ngia̍p he yit-tsúng yû tsû-tsṳt ke thì-kiûng ku-hak só-sî ke vu̍t-phín lâu fu̍k-vu ke yit-tsúng hàng-vì. Tsûng-vùn tsṳ̂ "Sông-ngia̍p" hàm-yi tsṳ́-tsak Sa-fi fûn-kûng tshut-hien ke yû tsû-tsṳt ke Mo-yi hàng-vì, hien-thoi tsṳ́-tsṳ́ liù-thung liâng-thú ke só-yû sán-ngia̍p, tô-kâ lâu mo-yi ha̍p-tshṳ̂n "Sông-ngia̍p Mo-yi". Tô-su ke Sông-ngia̍p hàng-vì he thûng-ko sṳ̀n-pún yî-song ke ka-tshièn mai-tshut sông-phín fe̍t-tsá fu̍k-vu yàng-li.