跳至內容

Ngiu̍k-Sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Ngiu̍k-Sân" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"玉山" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ngiu̍k-Sân

Ngiu̍k-Sân vi-é tshai Thòi-vân chûng-phu, hàng-tsṳn-khî Nàm-thèu-yen Sin-ngi-hiông, Kô-hiùng-yen Thò-ngièn-hiông khi̍p Kâ-ngi-yen Â-lî-sân-hiông kâu-kie tsṳ̂-tshu, Pu-nùng-chhu̍k ngî tshṳ̂n-tso "Pat-thûng-kûan", Ngi̍t-pún-ngìn tshṳ̂n-vì "Sî-kô-sân". Tsú-fûng hói-pha̍t 3,952 kûng-tshak, he Thòi-vân yî-khi̍p tûng-pet-â thi-yit kô-fûng.

Ngiu̍k-Sân tûng-kui sṳ̀ yì-yèn tsit-siet, yén-mong siet-pha̍k yì-ngiu̍k, kín-set yû-mî, "Ngiu̍k-Sân tsit-siet" sṳ̀n-vì Thòi-vân pat-kín tsṳ̂-yit. 1985-ngièn si-ngie̍t, Ngiu̍k-Sân khiùn-fûng tsû-piên va̍k-ngi̍p sîn sṳ̀n-li̍p ke Ngiu̍k-Sân Koet-kâ Kûng-yèn.

Thù-phién[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]